Chúng tôi đưa ra các quy định chi tiết về việc sử dụng website mentoday.vn nhằm giúp bạn sử dụng thuận tiện, dễ dàng và đúng với quy định của pháp luật nhà nước Việt Nam. Nếu bạn sử dụng trang web này, mặc nhiên bạn chấp nhận những quy định của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi có tòan quyền xem xét, cập nhật quy định của trang web này bất cứ lúc nào mà không cần phải báo trước. Chúng tôi đề nghị bạn nên đọc kỹ quy định sử dụng để chấp nhận các điều kiện dưới đây. Chúng tôi gọi tất cả các cá nhân, đơn vị,…những người sử dụng web này bằng thuật ngữ Bạn.

1.Hành vi của bạn với nội dung mentoday.vn

Tất cả thông tin hoặc dữ liệu thuộc bất kỳ dạng nào, dù là văn bản, phần mềm, mã, nhạc hoặc âm thanh, ảnh hoặc đồ họa, video hoặc các chất liệu khác mà chúng tôi gọi chung là nội dung, được bạn chia sẻ công khai và rộng rãi trên diễn đàn thuộc trách nhiệm về bạn. Bạn thừa nhận rằng website của chúng tôi có thể đưa bạn đến Nội dung có thể không phù hợp hoặc phản cảm theo nhận định của cá nhân bạn. Mặc dù vậy, chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm với bạn trong bất cứ phương diện nào nào về Nội dung của trang web hay bất cứ tổn thất hoặc lỗi nào có liên quan. Bạn không được gửi, xuất bản, truyền phát, tái sản xuất, hoặc khai thác bằng bất cứ hình thức nào với bất cứ thông tin nào thu được từ mentoday.vn vào mục đích thương mại.

Bạn sẽ không được xâm phạm, xâm nhập, tiếp cận, sử dụng hay tìm cách xâm phạm, xâm nhập, tiếp cận hoặc sử dụng bất kỳ phần nào trong máy chủ của chúng tôi, và/ hoặc bất kỳ khu vực dữ liệu nào nếu không được chúng tôi cho phép bằng văn bản. Cũng như không được quyền cấm đoán người khác sử dụng website mentoday.vn.

Bạn mặc nhiên chấp nhận cam kết với chúng tôi rằng không được gửi lên hoặc sử dụng mentoday.vn để truyền phát bất kỳ thông tin bất hợp pháp, lừa gạt, bôi nhọ, sỉ nhục, tục tĩu, khiêu dâm, xúc phạm, đe dọa, lăng mạ, thù hận, kích động… hoặc trái với chuẩn mực đạo đức chung của xã hội thuộc bất kỳ loại nào, bao gồm cả việc truyền bá hay khuyến khích những hành vi có thể cấu thành tội phạm hay vi phạm bất cứ điều khoản nào của luật pháp địa phương, quốc gia hay quốc tế. Chúng tôi tôn trọng quyền tự do ngôn luận, nhưng cũng bảo lưu việc có toàn quyền lược bớt, hoặc xoá bỏ một phần hoặc toàn bộ các nội dung của bạn nếu xét thấy nội dung hoặc bất kỳ thông tin gì gửi lên vi phạm những điểm nêu trên, bất kể việc vi phạm đó là rõ ràng hay chỉ là hàm ý. Cũng như bất kỳ thông điệp nào mang tính quảng cáo, mời gọi, thư rác, bất kỳ dạng liên lạc có mục đích thương mại nào mà người dùng không mong muốn.

2. mentoday.vn và những trang web liên quan.

Chúng tôi gọi các liên kết của mentoday.vn với các trang web khác là bên thứ ba. Thông tin được cung cấp tại mentoday.vn có thể chứa thông tin từ bên thứ ba hoặc do mentoday.vn chọn lọc từ các nguồn khác có uy tín. Thông tin trên mentoday.vn không được coi là khuyến nghị bạn sử dụng, xu hướng tiêu dùng, đầu tư v.v…, hoặc xác thực của mentoday.vn về bất cứ một vấn đề, biến cố hoặc sự kiện nào và với bất kỳ mục đích nào, tương ứng với bất kỳ người, sản phẩm hoặc dịch vụ nào. Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu thông tin không được cập nhật theo mong muốn chủ quan của bạn. Chúng tôi, đơn vị quản lý mentoday.vn không phải là đơn vị độc lập thẩm định thông tin và sẽ không khuyến cáo bất kỳ một xu hướng tiêu dùng hoặc đầu tư nào. Theo đó, chúng tôi không chấp nhận bất cứ trách nhiệm nào về các thông tin mà chúng tôi đăng tải, bạn sẽ sử dụng hoặc đặt niềm tin vào những thông tin đó với hiểu biết, trách nhiệm và nguy cơ của riêng bạn. Bạn loại trừ chúng tôi ra khỏi yếu tố dẫn dắt.

3. Quyền về việc sử dụng nội dung của mentoday.vn

3.1 Khi bạn cung cấp nội dung, tài liệu được hiểu theo nghĩa tổng quát cho chúng tôi để sử dụng trên mentoday.vn hay các ấn bản khác thuộc quyền sở hữu của mentoday.vn, nội dung có thể đã, đang và sẽ được sử dụng thì bạn mặc nhiên chấp nhận cho chúng tôi toàn quyền đối với nội dung và tài liệu đó mà không cần bất kỳ một thông báo phản hồi xác nhận nào của bạn. Chúng tôi có mọi quyền với tài liệu này.

3.2 Bạn đồng ý trao cho chúng tôi toàn bộ quyền và cấp phép (bao gồm cả các quyền về tinh thần hay các quyền cần thiết khác) để sử dụng, trưng bày, tái sản xuất, chỉnh sửa, làm cho phù hợp, xuất bản, cung cấp, xúc tiến, dịch và tạo ra các phiên bản phái sinh hoặc tổ hợp khác, một phần hoặc toàn bộ, trên phạm vi toàn cầu mà không đòi hỏi thù lao nào khác. Sự cấp phép này được áp dụng với bất cứ dạng thức, phương tiện, công nghệ nào đã được biết đến hoặc phát triển sau này.

3.3 Bạn phải bảo đảm rằng bạn có tất cả các quyền pháp lý, tinh thần và các quyền khác cần thiết để cấp phép cho chúng tôi theo điều khoản được quy định trong mục này với với nội dung, tài liệu đó. Bạn mặc nhiên loại trừ chúng tôi ra khỏi trách nhiệm pháp lý liên quan đến việc sở hữu trí tuệ đối với tài liệu và nội dung mà bạn cung cấp cho chúng tôi

3.4 Bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi sẽ có quyền (nhưng không có nghĩa vụ), từ chối xuất bản hoặc loại bỏ, hoặc ngăn truy cập tới bất kỳ Nội dung nào bạn cung cấp vào bất cứ lúc nào, với bất cứ lý do nào, có hoặc không có thông báo.

4. Quy định an toàn của mentoday.vn

Những người sử dụng bị ngăn cấm xâm phạm hay cố xâm phạm sự an toàn của bất cứ trang mentoday.vn nào, bao gồm mà không hạn chế, dữ liệu truy cập không nhằm mục đích cho người sử dụng như thế hoặc đăng nhập thành một máy chủ hoăc tài khoản mà người sử dụng không có quyền truy cập, cố khảo sát, quét hay kiểm tra những khe hở của một hệ thống hoặc mạng hoặc mức độ an toàn hay xác nhận mà không có quyền thích hợp, cố gây trở ngại cho dịch vụ đối với bất cứ người sử dụng, người chủ hay mạng nào, bao gồm mà không hạn chế thông qua phương tiện cho virus vào bất cứ trang web mentoday.vn nào, làm quá tải, tràn ngập, … hoặc giả mạo bất cứ tiêu đề TCP/IP hoặc bất cứ phần nào của thông tin tiêu đề trong bất cứ email hay nhóm thông tin nào. Sự xâm hại mạng hoặc sự an toàn của mạng có thể tạo nên trách nhiệm pháp lý của công dân hoặc tội phạm. Chúng tôi sẽ đầu tư những hiện hữu bao gồm những xâm phạm như thế và có thể bao gồm và kết hợp với, quyền lực thi hành luật pháp trong việc truy tố những người sử dụng liên quan đến những xâm hại như thế.

5. Giới hạn trách nhiệm pháp lý

Chúng tôi bao gồm website mentoday.vn không phải chịu trách nhiệm đối với các yêu cầu bồi thường, bao gồm các khoản lệ phí pháp lý hợp lý, của bất kỳ bên thứ ba nào do phát sinh từ việc bạn sử dụng dịch vụ, từ nội dung mà bạn gửi, đăng, truyền tải hoặc cung cấp trên mentoday.vn việc bạn vi phạm Thỏa Thuận Sử Dụng, hay vi phạm bất kỳ quyền của bất kỳ người nào khác, hoặc vi phạm luật pháp hiện hành.